لیست توابع افزونه تاریخ شمسی اکسل -->Shamsi Date

از روز پنج شنبه 28 فروردین 93 این افزونه را می توانید به رایگان دانلود نمایید . 

تابع F_KABISEH سال شمسی را گرفته و در صورتی که کبیسه باشد مقدار TRUE و در غیر اینصورت مقدار FALSE را برمی گرداند.

تابع F_YEAR ، یک تاریخ شمسی را دریافت کرده و مقدار سال آن را بر می گرداند.

تابع F_MONTH ، یک تاریخ شمسی را دریافت کرده و مقدار ماه آن را بر می گرداند.

تابع F_DAY ، یک تاریخ شمسی را دریافت کرده و مقدار روز آن را بر می گرداند.

تابع F_DATE ، سال، ماه و روز را گرفته و آن را به تاریخ تبدیل می کند.

تابع F_MTOSH ، یک تاریخ میلادی را گرفته و آن را به تاریخ شمسی معادل آن تبدیل می کند.

تابع F_TODAY ، تاریخ شمسی روز جاری را برمی گرداند.

تابع F_SHTOM ، یک تاریخ شمسی را گرفته و آن را به تاریخ میلادی معادل آن تبدیل می کند.

تابع F_WEEKDAY ، یک تاریخ شمسی را گرفته و نام روز یا شماره روز معادل آن را محاسبه می کند.

تابع F_DATEADD ، یک مقدار خاص را به یک تاریخ شمسی اضافه می کند.

تابع F_DATEDIF ، تفاضل دو تاریخ شمسی را محاسبه می کند.

تابع F_OWGHAT ، وقت شرعی یک تاریخ شمسی را محاسبه می کند.

در صورتی که نیاز به تابع خاصی دارید و یا پیشنهاداتی در مورد این افزونه دارید می توانید از قسمت نظرات با ما در میان بگذارید . سعی می کنیم نظرات شما را در سریعتریم زمان ممکن در افزونه اعمال کنیم .