نمودارهای توصیه شده یکی از امکانات جدید اکسل 2013 است. داده های خود را انتخاب کرده و سپس Insert➜Charts➜Recommended Charts  را انتخاب کنید. اکسل قسمت Recommended Charts از پنجره Insert Chart را نمایش می دهد. (مطابق شکل زیر) . اکسل پیش نمایشی از داده های شما را بر روی چند نمودار نمایش می دهد.

ادامه مطلب...