اجزای فرمول

هر فرمول که در یک سلول وارد می شود شامل پنج جزء است:

عملگرها: که شامل نشانه هایی مانند + (برای جمع)، * (برای ضرب) و ... است.
مراجع: که شامل نام یا آدرس سلولها و یا محدوده هایی است که سلول به آنها ارجاع می دهد. این مراجع می تواند در شیت جاری، WORKBOOK جاری و یا WORKBOOK دیگری باشد.
مقادیر و یا رشته های متنی: که شامل مقادیر عددی (مثلا 7.5) و رشته های متنی (مثلا ("EXCEL" است. رشته های متنی همیشه درون علامت کوتیشن("") قرار می گیرد.

ادامه مطلب: وارد کردن و ویرایش فرمولها در اکسل