استفاده از عملگر تقاطع با نام ها
عملگر تقاطع محدوده هاي اكسل يك فاصله خالي است براي مثال فرمول زير جمع سلول هاي تقاطع دو محدوده B1:C20  و   A8:D8 را محاسبه مي كند.


=SUM(B1:C20 A8:D8)

تقاطع اين دو محدوده شامل سلول هاي B8 و C8 است.
عملگر تقاطع با محدوده هاي نامگذاري شده نيز كار مي كند. شكل زير يك شيت را نمايش مي دهد كه محدوده هاي آن بر اساس ليبل هاي سطرها و ستون ها نامگذاري شده اند. براي مثال January نام محدوده B2:E2 و North نام محدوده B2:B13 مي باشد. فرمول زير محتويات سلولي كه محل تقاطع January و North است را برمي گرداند.

 

=January North

تعیین نام برای مراجع اکسل
استفاده از كاراكتر فاصله بين دو محدوده يا دو نام را تقاطع صريح مي گويند زيرا به صراحت به اكسل گفته مي شود كه تقاطع محدوده ها را مشخص كند.
وقتي اكسل يك مقدار را از يك محدوده چندسلولي بر اساس سطر يا ستون سلول شامل فرمول برمي گرداند نيز تقاطع صريح اتفاق افتاده است. با يك مثال اين موضوع را روشن تر مي كنيم. شكل زير يك شيت كه شامل يك محدوده (B3:B8) با نام MyData است. سلول D5 شامل فرمول ساده زير است:

=MyData

مقدمات فرمول نویسی در اکسل

دقت كنيد كه سلول D5 مقداري از MyData را نمايش مي دهد كه هم سطر سلول شامل فرمول است. به طور مشابه اگر شما همين فرمول را در سلول هاي ديگر سطرهاي 3 تا 8 وارد كنيد مقداري از MyData نمايش داده مي شود كه در سطر موردنظر قرار دارد.
اگر شما فرمول را در سطري وارد كنيد كه MyData آن را اشغال نكرده، فرمول مقدار خطا را برمي گرداند زيرا تقاطع صريح مقداري را بر نمي گرداند.
تقاطع صريح فقط مربوط به محدوده هاي نامگذاري شده نيست. در مورد مثال قبل اگر شما فرمول زير را در سلول D5 وارد كنيد به همان نتيجه خواهيد رسيد:

=$B$2:$B$8

اگر شما از MyData به عنوان متغير يك تابع استفاده كنيد تقاطع صريح تنها در صورتي ايجاد مي شود كه متغير تابع شما تنها شامل يك مقدار واحد باشد. براي مثال اگر شما فرمول زير را در سلول D3 وارد كنيد تقاطع آشكار كار كرده و فرمول مقدار 3 را برمي گرداند.
=POWER(3,MyData)

اما اگر فرمول زير را وارد كنيد تقاطع آشكار كار نكرده و فرمول جمع همه مقادير MyData را محاسبه مي كند.
=SUM(MyData)

استفاده از عملگر محدوده با نام ها
شما همچنين مي توانيد از عملگر محدوده (:) نيز با محدوده هاي نامگذاري شده استفاده كنيد. براي مثال (بر اساس شكل اول) فرمول زير جمع مقادير مربوط به North تا West را براي ماههاي January تا March كه شامل 9 سلول است را بر مي گرداند. (متغير درون تابع شامل محدوده مستطيلي است كه گوشه بالا و سمت چپ آن، سلول محل تقاطع North و  January  و گوشه پايين و سمت راست آن ، سلول محل تقاطع  Westو  March است.)
=SUM((North January):(West March))

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی