وقتي شما يك شيت را تا 39% يا كمتر زوم مي كنيد، اطراف محدوده هاي نامگذاري شده يك مرز مي بينيد كه نام محدوده با رنگ آبي درون آن نوشته شده است. (مانند شكل زير) مرز و نام محدوده پرينت نمي شود و تنها به شما كمك مي كننند محدوده هاي نامگذاري شده را ببينيد.

دیدن نام ها در محدوده اکسل

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی