پس از اينكه يك نام را براي يك سلول يا محدوده ايجاد كرديد، اگر شيت را اصلاح يا ويرايش كنيد اكسل به صورت خودكار نام را تنظيم مي كند. مثال هاي زير فرض مي كند Sheet1 شامل يك نام سطح وركبوك (MyRange) است كه به نه سلول زير ارجاع مي دهد:

=Sheet1!$C$3:$E$5

وارد كردن يك سطر يا ستون جديد
هنگامي كه شما يك سطر به بالاي محدوده نامگذاري شده و يا يك ستون به سمت چپ محدوده نامگذاري شده وارد مي كنيد، اكسل مرجع محدوده اي را تغيير مي دهد تا آدرس جديدش را منعكس كند. براي مثال اگر شما يك سطر جديد 1 را وارد كنيد. MyRange به Sheet1!$C$4:$E$6= ارجاع مي دهد.
اگر شما يك سطر يا ستون درون محدوده نامگذاري شده وارد كنيد، محدوده نامگذاري شده گسترش مي يابد تا سطر يا ستون جديد را نيز در بر بگيرد. براي مثال اگر شما يك ستون در سمت چپ ستون E وارد كنيد، MyRange به Sheet1!$C$3:$F$5= ارجاع مي دهد.
حذف يك سطر يا يك ستون
هنگامي كه شما يك سطر بالاي محدوده نامگذاري شده و يا يك ستون سمت چپ محدوده نامگذاري شده را حذف مي كنيد، اكسل مرجع محدوده اي را تغيير مي دهد تا آدرس جديدش را منعكس كند. براي مثال اگر شما سطر 1 را حذف كنيد. MyRange به Sheet1!$B$3:$D$5= ارجاع مي دهد.
اگر شما يك سطر يا ستون درون محدوده نامگذاري شده را حذف كنيد، محدوده نامگذاري شده متناسب با آن تنظيم مي شود. براي مثال اگر شما ستون D را حذف كنيد ، MyRange به Sheet1!$C$3:$D$5=  ارجاع مي دهد.
اگر شما همه سطرها يا ستون هاي تشكيل دهنده محدوده نامگذاري شده را حذف كنيد، محدوده نامگذاري شده همچنان باقي مي ماند اما شامل يك مرجع خطا است. براي مثال اگر شما ستون C، D و E را حذف كنيد. MyRange به Sheet1!#REF!= ارجاع خواهد داد. هر فرمولي كه در اين حالت از اين نام استفاده كند مقدار خطا را بر مي گرداند.
CUT و PASTE كردن
اگر شما كل يك محدوده نامگذاري شده را CUT و در محل جديد PASTE كنيد اكسل مرجع محدوده اي را متناسب با آن تغيير مي دهد. براي مثال اگر شما MyRange را به محل جديدي كه با سلول A1 شروع مي شود انتقال دهيد، MyRange به Sheet1!$A$1:$C$3= ارجاع مي دهد. CUT و PASTE كردن قسمتي از يك محدوده نامگذاري شده تاثيري بر روي مرجع محدوده اي ندارد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی