نام ها مفهوم بسيار خوبي در اكسل هستند اما ممكن است مشكلاتي نيز ايجاد كنند كه شما در هنگام استفاده از نام ها در يك وركبوك بايد آنها را به ياد داشته باشيد.


خطاهاي ناشي از نام ها
اگر شما سطرها يا ستون هايي كه شامل سلول ها و يا محدوده هاي نام گذاري شده هستند را حذف كنيد، بر خلاف انتظار شما نام ها حذف نخواهند شد اما به يك مرجع نامعتبر ارجاع مي دهند. براي مثال اگر سلول A1 در SHEET1 به نام Interest نامگذاري شده باشد و شما رديف 1 يا ستون A را حذف كنيد. نام Interest به =Sheet1!#REF! ارجاع خواهد داد (كه يك مرجع داراي خطا است). اگر شما از اين نام در يك فرمول استفاده كنيد، فرمول خطاي #REF را نمايش مي دهد. براي جلوگيري از مواجه شدن با چنين خطايي مي توانيد نام را به صورت دستي از طريق پنجره Name Manager و دكمه Delete حذف كنيد يا اينكه يك مرجع معتبر براي آن تعريف كنيد.
نكته: Name Manager به شما اجازه مي دهد نام ها را با استفاده از گزينه هاي از پيش تعريف شده فيلتر كنيد. يكي از اين گزينه ها Names with Errors است كه نام هاي داراي خطا را به شما نشان مي دهد.

مشکلات نام ها در اکسل

اشكالات نام ها هنگام كپي كردن شيت ها
اكسل به شما اجازه مي دهد كه يك شيت را در همان وركبوك يا وركبوك ديگري كپي كنيد. ابتدا كپي كردن شيت در همان وركبوك را در نظر بگيريد. اگر شيت كپي شده شامل نام هاي سطح شيت باشد ، آن نام ها در كپي شيت نيز وجود خواهند داشت و خود را تنظيم مي كنند تا از نام جديد شيت استفاده كنند. اين معمولا همان چيزي است كه شما مي خواهيد اتفاق بيفتد. اما اگر وركبوك شامل يك نام سطح وركبوك باشد كه به يك سلول يا محدوده در شيتي باشد كه مي خواهيم كپي كنيم، اين نام در شيت كپي شده نيز حفظ خواهد شد اما به يك نام سطح شيت تبديل مي شود.
وركبوكي را در نظر بگيريد كه شامل يك شيت (Sheet1) است. اين وركبوك داراي يك نام سطح وركبوك  (BookName) براي سلول A1 و يك نام سطح شيت (Sheet1!LocalName) براي سلول A2 است. اگر شما يك كپي از Sheet1 درون وركبوك ايجاد كنيد، شيت جديد به نام Sheet1 (2) كپي مي شود. پس از كپي كردن شيت ، وركبوك شامل 4 نام است كه در شكل زير مي بينيد.

اين تغيير نام ها در اثر كپي كردن شيت گرچه گيج كننده نيست اما مي تواند منجر به خطاهايي شود كه فهميدن آنها سخت است. تايپ فرمول زير در شيت جديد مقدار سلول A1 همان شيت جديد را برمي گرداند. اما اگر اين فرمول را در شيت ديگري داشته باشيد مقدار سلول A1 شيت اصلي را بر مي گرداند.
BookName=
وقتي شما يك شيت را در يك وركبوك جديد كپي مي كنيد. كليه نام ها بدون تغيير سطح آنها كپي خواهند شد.
نكته: كپي و PASTE كردن محدوده ها از يك شيت به شيت ديگر نام ها را كپي نمي كند حتي اگر محدوده كپي شده شامل سلول هاي نامگذاري شده باشد.
خلاصه كلام:  وقتي شيتي را از وركبوكي كه داراي نام است كپي مي كنيد، پس از كپي كردن شيت ، نام ها را حتما چك كنيد.

اشكالات نام ها در اثر حذف شيت
وقتي شيتي را حذف مي كنيد كه شامل سلول هايي است كه در يك نام سطح وركبوك از آنها استفاده شده است، نام ها حذف نخواهند شد. نام ها باقي خواهند ماند اما فيلد Refers To آنها شامل يك مرجع داراي خطا خواهد بود.
شكل زير پنجره Name Manager را نشان مي دهد كه داراي نام هاي خطادار است. وركبوك در ابتدا داراي شيتي به نام Sheet1 بوده و در اين شيت محدوده A1:F12 داراي نام سطح وركبوك MyRange بوده است. پس از حذف Sheet1 نام MyRange همچنان در وركبوك باقي مانده اما فيلد Refers To عبارت زير را نمايش مي دهد:
#REF!$A$1:$F$12=
نگهداشتن نام هاي داراي خطا در وركبوك مشكلي را ايجاد نمي كنند اما چون داراي پتانسيل ايجاد خطا هستند بهتر است نام هايي كه داراي مرجع خطادار هستند را حذف كرده و يا اصلاح كرد.

نام ها در اکسل 2013

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی